ประวัติบริษัท

บริษัท บริสไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดย คุณจักรฐะผง บวรบุญเรือง เริ่มแรกดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป (Trading) โดยเป็นผู้ติดต่อทั้งหาแหล่งของสินค้าและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผู้ขายและผู้ซื้อทำให้พบว่า หากจะดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้ว การมีแหล่งผลิตเป็นของตนเองจะทำให้ควบคุมคุณภาพของสินค้าและต้นทุนของสินค้าที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 จึงมีแนวความคิดก่อตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางเป็นของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตถุงมือคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้ลงทุนคิดจะสร้างโรงงานแห่งแรกของบริษัทขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า บริสไทล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านสินค้าคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ในช่วงปี พ.ศ. 2564บริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพและความรับรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคู่ค้าในทุกระดับ และได้พัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน บริษัทได้มีการปรับปรุงขนานใหญ่อีกครั้ง โดยนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตต่อไป